มีที่ดินต้องการให้เช่า

1. ข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

2. ข้อมูลที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ต้องการให้เช่า

ที่ดินอยู่ ณ.