ศูนย์ธุรกิจชุมชนสวนป่าละโว้

สนใจร่วมโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

สวนป่าละโว้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ "ให้ต้นไม้ทำงานแทนคุณ ให้เงินของคุณเติบโตบนต้นไม้" เป็นโครงการส่งเสริมปลูกสวนไม้เศรษฐกิจครบวงจรในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้โตเร็วเอนกประสงค์ (multi-purpose trees) การผลิตต้นกล้า การจัดหาที่ดิน การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการตลาดครบวงจร โดยเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของธุรกิจ


เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์

ต้นกล้า

ต้นกล้า

สวนไม้เศรษฐกิจ

สวนป่าไม้เศรษฐกิจ

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว

การลำเลียงออกจากสวน

การลำเลียงออกจากสวน

การขนส่ง

การขนส่ง

ประโยชน์ของโครงการ


เกณฑ์ในการเลือกพันธ์ุไม้สำหรับโครงการ

  • ต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกแล้วสามารถสร้างรายได้แก่เจ้าของที่ดิน/ผู้ปลูก
  • ต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่มีโรคหรือแมลงรบกวนน้อย ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลง
  • ต้องเป็นพันธฺุ์ไม้ที่ทนแล้งหรือใช้น้ำและปุ๋ยน้อยในการเจริญเติบโต
  • ต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ตลาดมีความต้องการซื้อต่อเนื่องยาวนานหลายปี
  • ต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตไม่ต้องปลูกใหม่หลังการเก็บเกี่ยว
  • ต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ผลผลิตสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง สามารถเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ได้ ไม่อิงกับฤดูกาล
  • ต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ดูแลบำรุงรักษาน้อย

ฉันจะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไรบ้าง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจชุมชนสวนป่าละโว้
49/1 หมู่ที่ 5
ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง
จ.ลพบุรี 15170
โทร.098 616 7933
อีเมล์ info@lavoforest.com